Menu

Καταστατικό


Statute

του Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού»,
με ξενική επωνυμία Greek Linux Users Group και με διακριτικό τίτλο GreekLUG,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1.1 – Σύσταση Σωματείου / Νομική υπόσταση

Συστήνεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητική οργάνωση, με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού», με ξενική επωνυμία Greek Linux Users Group και με διακριτικό τίτλο GreekLUG, στη μείζονα περιοχή Θεσσαλονίκης. Η επωνυμία του GreekLUG δεν δύναται να αλλάξει πριν την παρέλευση 2 ετών από την τελευταία Γ.Σ.. Η αλλαγή ονόματος είναι εφικτή μόνο μετά από απόφαση των 4/5 της Γενικής Συνέλευσης.

1.2 – Έμβλημα

Ο GreekLUG έχει δική του σφραγίδα που φέρει σε κύκλο τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ - 2009 και στη μέση παράσταση με την Ελληνική Σημαία, τον πιγκουίνο όπου φέρει στο στήθος του τον Ήλιο της Βεργίνας, και ξενόγλωσση σφραγίδα με την ίδια παράσταση και τις λέξεις GreekLUG–2009. Σε ότι αφορά την αλλαγή του σήματος του GreekLUG ισχύει ότι προβλέπεται και για την αλλαγή επωνυμίας στο άρθρο 1.1.

Το έμβλημα του GreekLUG σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να φέρει πολιτικά σύμβολα που συνδέονται με πολιτικά κόμματα ή πολιτικές ιδεολογίες.

1.3 – Χρήση Επωνυμίας / Εμβλήματος

Η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση, επιτρέπεται μόνον εφ' όσον αφορά την εκμετάλλευση των εσόδων από τον GreekLUG.

ΑΡΘΡΟ 2 – Επωνυμία/ Διακριτικός Τίτλος/ Σκοποί του Συλλόγου

Το Σωματείο με τίτλο «Ελληνική Ένωση Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού», με ξενική επωνυμία Greek Linux Users Group και διακριτικό τίτλο (GreekLUG), είναι ανεξάρτητο, εθελοντικό, μη κυβερνητικό, εκπαιδευτικό, μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό σωματείο. Ο GreekLUG απέχει από την πολιτική, απαγορευομένης απολύτως κάθε ανάμειξης.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η σύσφιξη δεσμών και σχέσεων μεταξύ των χρηστών Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΛ/ΛΑΚ) και η παροχή βοήθειας προς αυτούς.
β) Η ενημέρωση του κοινού, η προβολή και η διάδοση του ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, και γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφέρεται για το ΕΛ/ΛΑΚ ή και για συναφή θέματα, και γενικότερα, για θέματα πληροφορικής. Η προώθηση της ιδέας ΕΛ/ΛΑΚ με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς, συλλόγους, Πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.
γ) Η ανάπτυξη λογισμικού και υλικού, όπως λειτουργικού συστήματος, εφαρμογών και προγραμμάτων ή συσκευών που βασίζονται πάνω στο ΕΛ/ΛΑΚ. Η δημιουργία, τροποποίηση και προσαρμογή προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.
δ) Η ανάπτυξη και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του. Η συνεργασία σε προγράμματα ανάπτυξης, επεξεργασίας και βελτίωσης του ΕΛ/ΛΑΚ και η χρήση αυτού.
ε) Η εκπροσώπηση των χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ ενώπιον των ρυθμιστικών αρχών. Η δημόσια παρέμβαση του GreekLUG όποτε ανακύπτουν θέματα που αφορούν την υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα, την παραβίαση δικαιωμάτων του χρήστη για επιλογή λειτουργικού συστήματος, την ευθυγράμμιση των Ελληνικών αρχών με τις κατά καιρούς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ ειδικά στα Σχολεία και στα Πανεπιστήμια, και γενικά, κάθε φορά που έρχεται στην επικαιρότητα ένα σχετικό θέμα.
στ) Η δυνατότητα διοργάνωσης μαθημάτων κάθε φύσεως, για εκπαίδευση στη χρήση προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ, τόσο σε επίπεδο αυτοτελούς εκπαιδευτικής δραστηριότητας του GreekLUG, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που θα έχει ως αποκλειστικό σκοπό δράσης την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε οτιδήποτε αφορά την χρήση λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ (π.χ. ειδικά προγράμματα μεταφράσεων, ή προγράμματα ιατρικού λογισμικού, ή προγράμματα επεξεργασίας ήχου/ εικόνας/ πολυμέσων, ή προγράμματα άλλης φύσεως), αλλά και τη διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που έχει συνάφεια με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, κλπ.)
ζ) Η ενημέρωση της Ελληνικής και της διεθνούς κοινότητος ΕΛ/ΛΑΚ για τις δυνατότητες και τις δραστηριότητες του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 3 – Γενική φιλοσοφία λειτουργίας του Συλλόγου

Ο Greek Linux Users Group (GreekLUG) θα διέπεται σε όλα τα επίπεδα από χαρακτήρα ανοιχτό, πλουραλιστικό, δημοκρατικό, ελεύθερο και συμμετοχικό.

ΑΡΘΡΟ 4 – Μέσα για επίτευξη στόχων

Μέσα για την επιτυχία των σκοπών του GreekLUG είναι ενδεικτικά και τα παρακάτω:
α) Η συνεργασία των μελών για την αξιολόγηση υλικού (hardware) ή/ και λογισμικού (software) που χρησιμοποιείται ή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
β) Η συνεργασία των μελών για την εγκατάσταση την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του υλικού και του λογισμικού που τα μέλη επιλέγουν να διαθέτουν προς χρήση σε άλλα μέλη και χρήστες.
γ) Η διευκόλυνση της συμμετοχής των χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ σε προγράμματα δοκιμών για την έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη τους.
δ) Η κατάρτιση κοινών προτύπων βάσει των οποίων θα διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών στις κατά το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσω του δικτύου.
ε) Η διοργάνωση συναντήσεων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαρχόντων και τυχόν νέων χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ.
στ) Η προβολή των προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ με ομιλίες, διαλέξεις, επιδείξεις, δημοσιεύσεις, κλπ., επί θεμάτων ΕΛ/ΛΑΚ γενικότερα.
η) Η καταχώρηση πληροφοριών για την δραστηριότητα του GreekLUG σε σχετικούς δικτυακούς τόπους και η φιλοξενία αντιστοίχων πληροφοριών για το ΕΛ/ΛΑΚ.
θ) Η συνεργασία με φορείς και άτομα εκτός συλλόγου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εάν κριθεί ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων του.
ι) Κάθε άλλο μέσο, το οποίο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΑΓΩΓΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5 – Υπαγωγή σε νομοθεσία

Ο GreekLUG υπάγεται στην σχετική με το σκοπό και τη λειτουργία του Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 6 – Πόροι του Συλλόγου

Οι πόροι του GreekLUG διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Οι τακτικοί πόροι είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών
β) Η ετήσια συνδρομή μελών
γ) Οι τόκοι των κεφαλαίων
δ) Οι τακτικοί πόροι που ο GreekLUG θα μπορούσε να εισπράττει ως απόρροια συνεργασίας του με τρίτους φορείς.

Το ύψος της εγγραφής και συνδρομής καθορίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ. του GreekLUG, μπορεί να αναθεωρείται κατ’ έτος και μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικό ή συμβολικό.

Έκτακτοι πόροι:
α) προαιρετικές εισφορές
β) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
γ) εισπράξεις από εορτές, λαχεία, δημοσιεύματα, έντυπα, φωτογραφίες, κλπ
δ) επιχορηγήσεις από τις δημόσιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο.
ε) τυχόν έσοδα από Εκπαιδευτική–Διδακτική Δραστηριότητα, όπως οργάνωση σεμιναρίων, σειρών μαθημάτων, γραπτών ή ηλεκτρονικών εξετάσεων στη γνώση ΕΛ/ΛΑΚ.
στ) εγκατάσταση λογισμικού, ή παροχή άλλων υπηρεσιών σχετιζόμενων με τους σκοπούς και τα μέσα του Συλλόγου.
ζ) Απαγορεύεται η αποδοχή δωρεάς από πολιτικά κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, ή άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με αυτά.
η) Οποιαδήποτε άλλη πηγή, εφ όσον δεν αντιβαίνει την υπάρχουσα νομοθεσία και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου, και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

Το οικονομικό έτος του GreekLUG είναι το ημερολογιακό έτος, οι δε συνδρομές, ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής τους, λογίζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

ΑΡΘΡΟ 7 – Έκτακτες εισφορές και Εργασίες

Το σωματείο, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών του σε δοκιμές έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Σ’ αυτή την περίπτωση το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να καλεί κάθε φορά, ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, βοηθητικά πρόσωπα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες και μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτους για να αντιπροσωπεύσουν τον Σύλλογο, εάν και όπου αυτό καταστεί αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8.1 – Μέλη

Ο αριθμός των μελών του GreekLUG είναι απεριόριστος.

Τα μέλη μπορούν να ανήκουν και στα δύο φύλα.

Όλα τα μέλη πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Αν ένα ανήλικο άτομο θέλει να γίνει μέλος του GreekLUG, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται την εγγραφή του με μια υπεύθυνη δήλωση – αποδοχή του γονέα.

Για την εγγραφή, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. και η έγκριση του Δ.Σ., η οποία παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Με την εγγραφή αποδίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου στο νέο Μέλος.

Το Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής.

Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά της πράξης αυτής, στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής, ή για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8.2 – Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

Οι εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τακτικό μέλος είναι κάθε μέλος που εγγράφεται μετά από υποβολή σχετικής αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Επίτιμο μέλος: Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει ως επίτιμα μέλη ορισμένα πρόσωπα που παρείχαν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επιτυχία του σκοπού του GreekLUG. Τα πρόσωπα αυτά προσκαλούνται ιδιαιτέρως κατά τις Συνελεύσεις, εορτές και ομιλίες και λαμβάνουν τιμητική θέση. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8.3 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

α) Τα μέλη του GreekLUG οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να μην υπονομεύουν τον σκοπό του.
β) Να συμμορφώνονται με τους Κανόνες και τους Κανονισμούς που διέπουν την χρήση ΕΛ/ΛΑΚ.
γ) Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους εντός του έτους
δ) Να ενημερώνουν τη Διοίκηση για ενέργειές τους που αφορούν το Σωματείο και το έργο του.
ε) Δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, μόνον εφόσον είναι οικονομικά ενήμεροι.
στ) Το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι", εφ' όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ζ) Να ελέγχουν την Διοίκηση.
η) Να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις αποφάσεις της Γ.Σ και των άλλων καταστατικών οργάνων του Συλλόγου.
θ) Να λαμβάνουν γνώση του ισολογισμού που καταθέτει το Δ.Σ. προς την Γ.Σ. , εφόσον έχει κατατεθεί και εγκριθεί προϋπολογισμός για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
ι) Να υποβάλλουν στη Γ.Σ., εγγράφως, ή ηλεκτρονικώς, προτάσεις, ή ενστάσεις, για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.
κ) Να λαμβάνουν χρηματική ενίσχυση, από τους πόρους του Συλλόγου, μετά από απόφαση του Δ.Σ., επικυρωμένη από τη Γ.Σ., για την παραγωγή έργου που έχει συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
λ) Να μετάσχει στις ειδικές επιτροπές που μπορεί να δημιουργήσει ο Σύλλογος.

ΑΡΘΡΟ 8.4 – Διαγραφή μέλους

Ένα Μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σωματείο, εφόσον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, ή έχει συμπεριφορά αντίθετη με τους στόχους του Συλλόγου. Για τη διαγραφή γίνεται πρόταση του ΔΣ προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

α) Η μη καταβολή συνδρομής αποτελεί ζήτημα μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Μέλους και μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του.
β) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. μέλους, το οποίο μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
γ) Όσα εγγεγραμμένα μέλη καθυστερήσουν την ετήσια συνδρομή, ή τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που καθόρισε το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., πέραν του εξαμήνου, ειδοποιούνται από το Δ.Σ., ή εγγράφως, ή με ηλεκτρονικό τρόπο, για να ανταποκριθούν εντός διαστήματος 30 ημερών, αλλιώς διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
δ) Ένα διαγραμμένο μέλος δε δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή χρημάτων ή να διεκδικήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 8.5 – Αποχώρηση μέλους

α) Τα μέλη αποχωρούν οικειοθελώς απ' το Σωματείο, μετά από έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους προς το Δ.Σ. ή το επίσημο email του Συλλόγου, αντιστοίχως. Το μέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωμένο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Συλλόγου μέχρι την αποχώρησή του.
β) Η αποχώρηση του γνωστοποιείται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη κατά την αμέσως επόμενη Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 8.6 – Πειθαρχικές ποινές

Πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στα Μέλη του GreekLUG, σε πρώτο βαθμό, από τριμελή Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με ψηφοφορία από τη Γ.Σ., ή σε δεύτερο δε βαθμό από τη Γ.Σ., για λόγους όπως: α) παράβαση του Καταστατικού β) μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου, γ) παράβαση των προβλεπομένων από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου δ) με τις αποφάσεις της εποπτεύουσας Αρχής ε) για παράβαση του Νόμου περί Σωματείων, ανεξαρτήτως των τυχόν προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων. Για σοβαρότερα παραπτώματα, επιβάλλεται από τα ως άνω όργανα, διαγραφή του μέλους, η οποία εγκρίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Πειθαρχικές ποινές μπορεί να είναι η έγγραφη παρατήρηση ή επίπληξη, η προσωρινή ή οριστική απαγόρευση συμμετοχής σε εκδηλώσεις, επιδείξεις.

ΑΡΘΡΟ 8.7 – Κωλύματα εγγραφής/ Περιορισμοί

Δεν μπορεί να είναι μέλος:

α) όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα βίας, για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, για ανθρωποκτονία, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και μεσαζόντων, κλπ., εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
β) όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
γ) όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γ.Σ.
δ) το προσωπικό του σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας και 1 χρόνο από την λήξη της και,
ε) όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως εταίροι ή διαχειριστές Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 9.1 – Δομή της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκροτείται από τα ταμειακά εν τάξει τακτικά μέλη, αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση, ειδικότερα:

α) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή.
β) αποφασίζει για την έγκριση του Προϋπολογισμού, Ισολογισμού ή Απολογισμού, ή προχωρά σε έγκριση Απολογισμού και των Πεπραγμένων του Δ.Σ.
γ) τροποποιεί ή συμπληρώνει το Καταστατικό και αποφασίζει επί διαφορών περί την ερμηνεία αυτού.
δ) επιβλέπει τις εργασίες και τη δράση του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ε) αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού και τη διάλυση του σωματείου και, εφόσον έχει κατατεθεί αντίστοιχη πρόταση εκ μέρους του Δ.Σ., αποφασίζει και για την οριστική αποβολή ενός μέλους λόγω σοβαρής αιτίας.
στ) Παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
ζ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου, όποτε αυτός καταρτισθεί και παρουσιασθεί από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9.2 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο εκάστου ημερολογιακού έτους, δια προσκλήσεων που αποστέλλονται ή με συμβατικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. και για προκαθορισμένα θέματα συζήτησης. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζονται:

α) ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και ο αύξων αριθμός της συνέλευσης
β) τα θέματα προς συζήτηση
γ) ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που υπάρχει έκτακτο ζήτημα ή σπουδαίος λόγος, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε και από τα 3/5 των τακτικών μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου, με γραπτή τους αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για μεταβολή του σκοπού, ή για τη διάλυση του σωματείου, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και μία πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, τότε η Γ.Σ. συγκαλείται από τους αιτούντες, κατόπιν αδείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που ρυθμίζει και τα θέματα που αφορούν την Προεδρία της Γ.Σ.. Σε ότι αφορά την σχετική πρόσκληση εκ μέρους του Δ.Σ. και τη γνωστοποίησή της, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού για τις τακτικές Γ.Σ. του Συλλόγου.

Διοργάνωση Γ.Σ. με ηλεκτρονική διαδικασία: Εάν και εφόσον το ΔΣ το εισηγηθεί, μια ΓΣ μπορεί να διοργανωθεί, εναλλακτικά, και με ηλεκτρονικό τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 9.3 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

Για την απαρτία λαμβάνεται υπ’ όψιν ο αριθμός των παρόντων μελών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2/3 των ταμειακά εντάξει. Θεωρούνται ταμειακά εν τάξει τα μέλη που πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις οικονομικές εκκρεμότητες με το Σωματείο. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα, και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση ή ειδοποίηση, και βρίσκεται τότε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 9.4 – Τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στη Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του μισού πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου, με ανάταση του χεριού, εκτός εάν 10 τουλάχιστον μέλη ζητήσουν την λήψη αποφάσεως με μυστική ψηφοφορία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι αποφάσεις των Γ.Σ. δεν μπορούν να λαμβάνονται δια βοής.

Κάθε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση για αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά, ή για οποιοδήποτε άλλο σοβαρό ζήτημα, διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία μέσω ψηφοδελτίων.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συζητήσεις, καθορίζει σειρά ομιλητών, μεριμνά για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και την τάξη.

Για τις συζητήσεις στη Γ.Σ., τις ψηφοφορίες και γενικά τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται με τη φροντίδα του Γραμματέα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, στο τέλος της Γ.Σ.

Απόφαση της Γ.Σ. επί θέματος που δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη και πρόσκληση είναι άκυρη.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης, η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία για τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.

ΙΙ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 10.1 – Εφορευτική Επιτροπή

Αν αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών, εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει ένα μέλος που έχει θέσει υποψηφιότητα για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές. Μετά την κατάθεση της εντολής της διοικήσεως προς την Γενική Συνέλευση και πριν τις αρχαιρεσίες, εκλέγονται τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, δηλ. ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ένας Γραμματέας. Η επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται όλων των μετέπειτα ζητημάτων κανονικής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και σε ξεχωριστό φάκελο η αίτηση υποψηφιότητας. Την έκθεση των αποτελεσμάτων υπογράφουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ευθύνονται για κάθε ανωμαλία. Αν το ζητήσουν 20 μέλη, ή το Δ.Σ., μπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Δικαστικός αντιπρόσωπος. Μετά το πέρας των εκλογών, συντάσσεται πρακτικό εκλογών, στο οποίο αναφέρονται όλα τα σχετικά με τις εκλογές.

ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 11.1 – Δομή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τον GreekLUG διοικεί συμβούλιο 5 (πέντε) μελών με διετή θητεία, εκλεγόμενο με καθολική ψηφοφορία, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους. Μαζί με τα 5 (πέντε) τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται έως 3 αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας. Αυτοί αναπληρώνουν τα μέλη που απέρχονται από τη διοίκηση για οποιονδήποτε λόγο, πριν τη λήξη της θητείας τους, και αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα για υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. Αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται ο εκάστοτε νομίμως οριζόμενος εκπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11.2 – Εκλέγειν & Εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά και ταμειακά εν τάξει μέλη του GreekLUG τα οποία είναι παρόντα στις αρχαιρεσίες. Για την εκλογή τους στο Δ.Σ. απαιτείται να υποβάλλει μια αίτηση υποψηφιότητας το ίδιο το ενδιαφερόμενο μέλος. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του σωματείου γραπτά ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ενιαία κατάσταση κατ’ αλφαβητική σειρά (ψηφοδέλτιο). Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 11.3 – Τρόπος ανάδειξης στο Δ.Σ./ Προθεσμίες/ Παράδοση και παραλαβή

Τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες, συνέρχονται αμέσως, ή την επομένη, ή το αργότερο εντός 30 ημερών, με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους και με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Έφορο Υλικού (Κοσμήτορα) και Ταμία. Σε περίπτωση που τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. δεν συνέλθουν για να συσταθούν σε διοικούν σώμα εντός της παραπάνω περιόδου, το απερχόμενο Δ.Σ. δεν απαλλάσσεται των καθηκόντων του και φροντίζει για επαναπροκήρυξη αρχαιρεσιών. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε Σώμα και παραλαμβάνει από το απερχόμενο Δ.Σ. το αρχείο και όλα τα σχετικά του GreekLUG. Μέχρις ότου αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ., το παλαιό εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 11.4 – Τρόπος ανάδειξης στο Δ.Σ./ Προθεσμίες/ Παράδοση και παραλαβή

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, αλλά και έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, ή όταν ζητηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ., με αίτημά τους προς τον Πρόεδρο, στο οποίο αναφέρονται και τα συζητητέα θέματα.

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία με παρουσία τεσσάρων (4) μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος.

ΑΡΘΡΟ 11.5 – Αρμοδιότητες Δ.Σ. και Τρόπος λήψης αποφάσεων

Το Δ.Σ. συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του GreekLUG. Καλεί τα μέλη σε Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές ή Έκτακτες, λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλει προς αυτή μια έκθεση πεπραγμένων, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό, ή επί ελλειψής του, υποβάλλει τον ισολογισμό/απολογισμό. Αποφασίζει και ρυθμίζει τα εκάστοτε έσοδα και έξοδα βάσει του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερέχει η ψήφος του Προέδρου. Σε όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά από τον Γεν. Γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται με τις υπογραφές των μελών και του προεδρεύσαντος. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ.Σ.. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, όταν αυτό είναι δυνατό, όχι όμως και ψήφου.

Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη του Σωματείου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυτούν, μεμονωμένα ή ως σύνολο, από τη Γ.Σ., με απόφαση που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη των 4/5 των παρόντων μελών.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, ή έχει εκπέσει του αξιώματος του, ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό και, εάν αυτός δεν αποδεχθεί την ανάληψη του αξιώματος, τότε καλείται ο δεύτερος κατά σειρά, και ούτω καθ' εξής. Εάν λείπουν τα απαιτούμενα πρόσωπα για τη διοίκηση του Συλλόγου, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., εφ' όσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.

Το μέλος που εκπίπτει από το αξίωμά του δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ. για ακύρωση της απόφασης έκπτωσής του. Η προσφυγή κατατίθεται στον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. με απόδειξη σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν κατατεθεί προσφυγή, η σχετική απόφαση δεν εκτελείται μέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11.6 – Προϋποθέσεις υποψηφιότητας και Καθήκοντα Μελών του Δ.Σ.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Να είναι άνω των 18 ετών
Να έχουν συμμετάσχει ενεργά σε εκδηλώσεις του Σωματείου.
Να έχουν εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στο ΔΣ του GreekLUG
Η εκλογή του προέδρου δεν γίνεται με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβε το κάθε μέλος για το Δ.Σ., αλλά αναδεικνύεται από το νεοεκλεγέν Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση αμέσως μετά την εκλογή του, το οποίο και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου. Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ δεν μπορεί να ανήκει σε ΔΣ άλλου σωματείου με παραπλήσιο σκοπό και στόχο.

Τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. είναι:
Προΐσταται τού Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις, εισηγείται προς αυτό τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία συντάσσει με το Γεν. Γραμματέα. Εκπροσωπεί τον GreekLUG ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής, ή άλλης αρχής, ως και κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
Μεριμνά για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο δίνει την εντολή για κάθε δαπάνη, κατόπιν απόφασης της Δ.Σ., υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τα έγγραφα.
Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι του σημείου προ των αρχαιρεσιών, οπότε και καταθέτει την εντολή του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του προέδρου ήθελε μεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 11.7 – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του GreekLUG προσυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα προς πληρωμή εντάλματα.
Διευθύνει τα γραφεία και είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και λειτουργία τους. Υποβάλλει μαζί με τον Ταμία ή τον Πρόεδρο, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε απαιτούμενο στοιχείο προς κάθε Δημόσια Αρχή.
Επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Φυλάττει το αρχείο και την σφραγίδα του GreekLUG. Εκπροσωπεί, μαζί με τον Πρόεδρο, τον GreekLUG σε όλες του τις σχέσεις. Τηρεί μητρώο των μελών.

ΑΡΘΡΟ 11.8 – Καθήκοντα Εφόρου Υλικού (Κοσμήτορα)

Ο Έφορος Υλικού (Κοσμήτορας) τηρεί αρχείο με τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, φροντίζει για την καλή κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του GreekLUG και είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή της καθώς και για την καλή οργάνωση και επιτυχία των εορτών, τελετών, συνελεύσεων, συνεδρίων, καθώς επίσης και για την πρόσκληση και υποδοχή των επισήμων. Είναι επίσης υπεύθυνος για την καταγραφή και καλή κατάσταση υλικού το οποίο έχει παραχωρηθεί στο σύλλογο από τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 11.9 – Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις του GreekLUG με διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία διαχείρισης και καταθέτει επ’ ονόματι του GreekLUG κάθε χρηματικό ποσό σε ένα έγκυρο και νόμιμο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Ελληνικής επικράτειεας και αναλαμβάνει, εν όλω ή εν μέρει, τα χρήματα αυτά, κατόπιν ειδικής εντολής του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται σε αντίγραφο στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.
Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση τον Προϋπολογισμό και Ισολογισμό/Απολογισμό και ευθύνεται για κάθε φύσεως χρηματικά διαθέσιμα.
Υποβάλλει τριμηνιαία συνοπτική κατάσταση του ταμείου στο Δ.Σ.. Ο ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τυχόν καθυστερήσεις.
Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει το Ταμείο του Συλλόγου προς έλεγχο εκ μέρους του Δ.Σ, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

IV. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

ΑΡΘΡΟ 12.1 – Τρόπος ανάδειξης Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αρμοδιότητες

Συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), μαζί με δύο αναπληρωματικά μέλη, της οποίας η θητεία είναι ομοίως διετής. Το έργο της είναι τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα, ιδιαίτερα δε η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Υποβάλλει υποχρεωτικά, κατά τη Γενική Συνέλευση, έκθεση και προς τούτο τίθενται εις την διάθεσή της τα πρακτικά των συνεδριάσεων της διοικήσεως και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του GreekLUG. Στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να αναφέρονται: Έλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού, παραβολή κονδυλίων και δικαιολογητικών, τα οποία και μονογράφει. Πιστοποίηση της ύπαρξης κινητής ή ακίνητης και σε χρήμα περιουσίας και υπογραφή των σχετικών βιβλίων.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Μελών για την λειτουργία της Ε.Ε., τότε το Δ.Σ. θα ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη/(ες), μέχρι να συγκληθεί μια έκτακτη Γ.Σ η οποία και θα εκλέξει τα νέα Μέλη της Ε.Ε., σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

V. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε)

ΑΡΘΡΟ 13.1 – Τρόπος ανάδειξης Πειθαρχικής Επιτροπής και Αρμοδιότητες

Συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τριμελής Πειθαρχική Επιτροπή (Π.Ε.), μαζί με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, της οποίας η θητεία είναι ομοίως διετής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάθεση τουλάχιστον τριών (3) υποψηφιοτήτων, ή σε περίπτωση μη δυνατότητας συγκρότησης του οργάνου λόγω αποχώρησης των Μελών της Π.Ε., τότε τον ρόλο αυτό θα αναλάβουν τα μέλη που εξελέγησαν στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Π.Ε. ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των Μελών του Συλλόγου, και ελέγχει, επίσης, την ορθή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

Στις αρμοδιότητες της Π.Ε. είναι να καλεί οποιοδήποτε από τα Μέλη να απολογηθεί για την όποια τυχόν εκτροπή του και να προχωρά σε επιβολή πρωτοβάθμιων ποινών σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου επιδείξει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους και αντίθετη με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Εφόσον ο πειθαρχικός έλεγχος αφορά μέλος του Δ.Σ., η Π.Ε. αποστέλλει γραπτό αίτημα με τα αποτελέσματα του ελέγχου της στο Δ.Σ. και την σχετική προτεινόμενη ποινή. Στην συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει την αποδοχή ή μη του ελέγχου. Αν αυτός απορριφθεί, το ζήτημα παραπέμπεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι κατηγορίες σε βάρος του μέλους του Συλλόγου πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και να αιτιολογούνται με πληρότητα επιχειρημάτων, όπως και να εκδίδεται πρακτικό με το σκεπτικό της απόφασης για την εκάστοτε ποινή.

Οι ποινές που επιβάλλει η Π.Ε. αφορούν σε πρώτο βαθμό, την προφορική ή έγγραφη επίπληξη προς το μέλος του Συλλόγου, την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση συμμετοχής σε εκδηλώσεις και επιδείξεις, και σε δεύτερο βαθμό τη διαγραφή του Μέλους. Η ποινή της διαγραφής ισχύει μόνο εφόσον επικυρωθεί από την επόμενη πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κάθε Μέλος, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της ποινής, με αίτημά του προς το Δ.Σ.. Αν η έφεση γίνει αποδεκτή, το ζήτημα παραπέμπεται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Π.Ε. ενημερώνει για τους ελέγχους και τις αποφάσεις της, την Γ.Σ. και ελέγχεται για αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14.1 – Διαχείριση πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου

Σε περίπτωση που υφίστανται ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Σωματείου, τότε η μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των εγκαταστάσεων αυτών, επιτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη γνωμη των 4/5 των παρισταμένων μελών στη Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 14.2 – Εσωτερικός Κανονισμός

O Εσωτερικός Κανονισμός, εφόσον υφίσταται και έχει εγκριθεί από τη ΓΣ, θα ρυθμίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική τάξη και λειτουργία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14.3 – Βιβλία / Αρχεία

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία - αρχεία, τα οποία πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο:

α) Μητρώο μελών
β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων
δ) Εσόδων – Εξόδων
ε) Περιουσιακών στοιχείων
στ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων

Τα παραπάνω βιβλία μπορούν να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία, βάση δεδομένων, ηλεκτρονικά κείμενα, λογιστικά φύλλα), αν αυτό αποτελεί επιθυμία του Συλλόγου και δεν αντιβαίνει με υπάρχοντες νόμους.

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων.

ΑΡΘΡΟ 14.3 – Οικονομική διαχείριση

Η περιουσία του Συλλόγου μπορεί να διατεθεί για:

Χρηματοδότηση των μελών του συλλόγου, ή τρίτων οι οποίοι εργάζονται για τη δημιουργία λογισμικού, ή την εκπόνηση μελέτης που αποδεδειγμένα προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου.
Έκδοση εντύπων τα οποία προβάλλουν το έργο του Συλλόγου ή είναι επιμορφωτικού περιεχομένου.
Πληρωμή συνδρομών σε περιοδικά ή αγορά εντύπων και λογισμικού τα οποία βοηθούν το έργο του Συλλόγου.
Οργάνωση συνεδρίων με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου.
Συμμετοχή του Συλλόγου σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ. για προβολή του έργου του.
Κάθε άλλη δαπάνη που αποφασίζεται από το Δ.Σ. εάν αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων του συλλόγου.
Η εκάστοτε διενεργούμενη δαπάνη είναι έγκυρη, όταν έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Προκειμένου για αγορά ή πώληση ακινήτων, απαιτείται πάντοτε η έγκριση της Γ.Σ.
Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14.4 – Καταχώρηση νομικής υπόστασης του Συλλόγου

Το σωματείο εγγράφεται στο σχετικό βιβλίο σωματείων μη κερδοσκοπικού σκοπού του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης.

ΑΡΘΡΟ 14.5 – Διαχείριση θεμάτων που δεν προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό

Κάθε τι μη προβλεπόμενο από το παρόν Καταστατικό αποφασίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων.
Εάν προκύψει θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, αποφαίνεται το Δ.Σ. σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και λοιπών Νόμων, με γνώμονα τη συναδέλφωση των μελών, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου μας.
Η Γ.Σ. στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευσή της, επικυρώνει την ρύθμιση πέραν το καταστατικού ή την ερμηνεία του από το Δ.Σ. Μέχρι τότε, η οποιαδήποτε απόφαση ή ερμηνεία που δόθηκε εκ μέρους του Δ.Σ. δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκτελεστέα.
Σε περίπτωση μη επικύρωσης, ακολουθεί ψηφοφορία όπως το καταστατικό ορίζει για την αναθεώρηση του καταστατικού.
Η Γ.Σ. στην πρώτη τακτική, ή έκτακτη συνέλευσή της, επικυρώνει τη ρύθμιση πέραν του καταστατικού, ή την ερμηνεία του από το Δ.Σ. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, ακολουθεί ψηφοφορία όπως το καταστατικό ορίζει για την αναθεώρηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 14.6 – Αναθεώρηση Καταστατικού

Αναθεώρηση του Καταστατικού, ή τροποποίηση του, γίνεται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πρόταση του Δ.Σ., στην οποία ορίζονται τα αναθεωρητέα άρθρα, παρόντων τουλάχιστον του ημίσεως των ταμειακά εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14.7 – Διάλυση του Συλλόγου

Σε περίπτωση διάλυσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται σε φιλανθρωπική δραστηριότητα, η οποία θα καθορισθεί επί τούτου από τη Γ.Σ..

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15.1 – Αρχικό Καταστατικό και Καταχώρηση στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης

Το αρχικό Καταστατικό, μετά την τροποποίησή του, περιέχει 43 άρθρα. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά την ιδρυτική Γενική Συνέλευση που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτό στις 5 Απριλίου 2009 και θα ισχύσει από την στιγμή της εγγραφής του σωματείου και της εγγραφής του καταστατικού του στα αρμοδίως τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 15.2 – Καταχώρηση της πιο πρόσφατης αναθεώρησης Καταστατικού

Μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και την σχετική έγκριση της Τακτικής Γ.Σ. στις 30/03/2014, επήλθε τροποποίηση του Καταστατικού στην παρούσα νέα μορφή.

Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2014